Regulamin

Regulamin dla użytkowników
Definicje
Opolskibiznes.pl – portal umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie firm według nazwy, branży, prowadzony przez Administratorem danych osobowych jest Administratorem danych osobowych Jest WIRTUALNY POWIAT Bartosz Ceglarski, NIP: 7171780072 z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Krzywe koło 53 24-300, Polska.
Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.
Użytkownik – każda osoba, nie będąca Firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu www.opolskibiznes.pl.

I. Zasady ogólne

1. a. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu www.opolskibiznes.pl
b. Korzystanie przez Użytkowników z portalu www.opolskibiznes.pl, z wyjątkiem zamieszczania reklam, jest bezpłatne.
2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi www.opolskibiznes.pl.
3. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Firmy.

II. Ograniczenia i odpowiedzialność

1. www.opolskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w zd. 1 dotyczy także odmowy dostarczenia Użytkownikowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.
2. www.opolskibiznes.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i Firmami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania www.opolskibiznes.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
3. www.opolskibiznes.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
4. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę www.opolskibiznes.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię WIRTUALNY POWIAT Bartosz Ceglarski. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, www.opolskibiznes.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
5. Użytkownikowi korzystającemu z portalu www.opolskibiznes.pl zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu www.opolskibiznes.pl
6. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

III. Polityka prywatności

1. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie nazwy swojej firmy wraz z imieniem i nazwiskiem, e-mail, numeru telefonu, adresu działalności firmy, adresu strony internetowej, adresy strony facebook i innych informacji związanych z reklamowaniem firmy przez portal www.opolskibiznes.pl(zapisywanych poprzez uzupełnienie formularzy na stronach www.opolskibiznes.pl) przez podmiot prowadzący portal www.opolskibiznes.pl oraz ich partnerów handlowych w celu przesyłania informacji o charakterze handlowym lub informacyjnym.
2. Użytkownik ma prawo do wycofania powyższej zgody w każdym czasie poprzez zgłoszenie wysłane na adres kontakt@opolskibiznes.pl
3. www.opolskibiznes.pl może jednostronnie i bez ostrzeżenia usunąć adresy e-mail Użytkownika w dowolnym czasie.
4. Portal www.opolskibiznes.pl gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych.
5. Portal www.opolskibiznes.pl stosuje mechanizm cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer WWW zapisuje po stronie użytkownika. Używamy cookies do zapamiętywania informacji o użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania.
6. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
7. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

IV. Postanowienia końcowe
1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami a portalem www.opolskibiznes.pl zastosowanie mają przepisy Polskiego prawa. Wszelkie powództwa wytaczane powinny być przed sądem właściwym dla miejsca siedziby WIRTUALNY POWIAT Bartosz Ceglarski, NIP: 7171780072 z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Krzywe koło 53 24-300, Polska.
2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
3. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.